Warunki Korzystania

Niniejszy dokument (zwany dalej „Umową”) określa tryb i zasady udzielania przez BRANDWIZARD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993533, NIP 5213985181, REGON 523193020 oraz kapitał zakładowy 93 000 zł (wpłacony w całości) (dalej „BRANDWIZARD”) ” i/lub „Licencjodawca”) licencji niewyłącznej, a także wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy BRANDWIZARD a podmiotem, który zaakceptował warunki niniejszej Umowy i zawarł niniejszą Umowę (zwanym dalej „Licencjobiorcą”). Licencjobiorca oraz Licencjodawca zwani będą dalej łącznie jako „Strony”, a każde z osobna jako „Strona”.

Postanowienia niniejszej Umowy stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

1. POJĘCIA I DEFINICJE

Jeżeli z postanowień Umowy lub z kontekstu zawartych w niej wypowiedzi Stron nie wynika wyraźnie inaczej, użyte w Umowie pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

1.1. Strony Licencjodawcy – zasoby informacyjne zamieszczone w Internecie w serwisie brandwizard.io, domenach, subdomenach kolejnych poziomów oraz innych domenach należących do Licencjodawcy, które m.in. zawierają informacje związane z warunkami udzielania praw do korzystania z oprogramowania BRANDWIZARD, wysokością opłat, Warunkach Płatności za udzielenie prawa do korzystania z oprogramowania BRANDWIZARD. Strony Licencjodawcy będą służyć jako do przekazywania informacji o zmianach niniejszej Umowy, wysokości opłat, Warunków Płatności i będą zawierać Politykę Prywatności Licencjodawcy.

1.2. Witryny partnerskie – zasoby informacyjne będące własnością osób trzecich, na których dostępne są informacje o Licencjobiorcy, jego przedstawicielach i/lub osobach trzecich. Lista witryn partnerskich znajduje się pod adresem https://brandwizard.pl/platformy.

1.3. Oprogramowanie BRANDWIZARD, Oprogramowanie – oprogramowanie należące do Licencjodawcy pozwalające Licencjobiorcy weryfikować aktualność zamieszczonych w Internecie informacji o Licencjobiorcy za pośrednictwem Witryn Partnerskich, przekazujące zaktualizowane informacje na temat Licencjobiorcy do Witryn Partnerskich, zbierające dla Licencjobiorcy dane związane z prowadzoną działalnością i pytaniami użytkowników zamieszczanymi w ramach Witryn partnerskich oraz przekazujące odpowiedzi Licencjobiorcy na dane i pytania do Witryn partnerskich. Zawierając niniejszą Umowę Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ostateczna decyzja dotycząca publikacji informacji na temat działalności Licencjobiorcy i odpowiedzi na zgłoszenia należy do Witryn partnerskich. Licencjodawca nie może zagwarantować, że dane Licencjobiorcy zostaną zaakceptowane przez właścicieli Witryn partnerskich oraz że Witryny partnerskie będą akceptować i publikować informacje na temat Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych inforamcji. Zatwierdzenie i publikacja treści ponownie publikowanych w ramach Witryn partnerskich będzie uzależniona od rekomendacji tych stron dotyczących jakości danych i etapów weryfikacji, które mogą być wymagane.

1.4. Konto – konto Licencjobiorcy identyfikowane przez określone w nim dane dotyczące Licencjobiorcy podane przez Licencjobiorcę w toku rejestracji lub powstające w procesie korzystania z Oprogramowania.

1.5. Email – w przypadku Licencjodawcy: dowolny adres ______@brandwizard(.io, .pro itp.); w przypadku Licencjobiorcy: adres wskazany podczas rejestracji Konta.

1.6. Warunki Płatności – dokument określający wysokość opłaty licencyjnej odpowiadającej określonej ilości funkcjonalności Oprogramowania BRANDWIZARD. Opłata licencyjna ustalana jest przez Licencjodawcę w Tabeli Opłat i jest płatna przez Licencjobiorcę za zamieszczenie informacji o każdym miejscu prowadzenia działalności przez Licencjobiorcę. Warunki Płatności publikowane są na Stronach Licencjodawcy.

1.7. Polityka Prywatności – dokument określający politykę Licencjodawcy w zakresie wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych od osób odwiedzających strony internetowe Licencjodawcy oraz gromadzonych w związku ze świadczeniem usług / prawami do korzystania z oprogramowania BRANDWIZARD. Politykę prywatności można znaleźć pod następującym linkiem https://brandwizard.pl/privacy. Zawierając niniejszą Umowę, Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na warunki Polityki Prywatności.

1.8. Moduł – moduł stanowi samodzielny element konstrukcyjny Oprogramowania BRANDWIZARD przeznaczony do wykonywania określonych funkcji. Koszt udzielenia licencji niewyłącznych na Moduły jest ustalany przez Licencjodawcę w obowiązujących Tabelach Opłat, o ile Strony nie uzgodniły inaczej w niniejszej Umowie i/lub jej Załącznikach i jest opłacany przez Licencjobiorcę dodatkowo przy zakupie licencji niewyłącznej na Oprogramowanie BRANDWIZARD.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Na podstawie niniejszej Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania lub odrębnego modułu, na warunkach określonych w Umowie.

2.2. Licencjobiorca przystępuje do niniejszej Umowy akceptując treść Umowy w całości bez żadnych warunków, wyłączeń i zastrzeżeń.

2.3. Uiszczenie przez Licencjobiorcę wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania w trybie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie uważane jest za akceptację warunków niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę.

2.4. Datę zawarcia niniejszej Umowy stanowi dzień, w którym Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy opłatę z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania.

2.5. Udzielenie licencji niewyłącznej nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw autorskich.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Na podstawie Umowy, Licencjodawca zobowiązuje się Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania BRANDWIZARD i/lub odrębnego modułu na całym świecie w okresie i zakresie przewidzianym w Warunkach Płatności i/lub cenie wybranych przez Licencjobiorcę funkcjonalności, a Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia licencyjnego na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3.2. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu zgodnie z ich funkcjonalnościami przewidzianymi w Warunkach Płatności poprzez uruchomienie i obsługę Oprogramowania i/lub odrębnego modułu zgodnie z ich przeznaczeniem z należytym uwzględnieniem ograniczeń określonych niniejszą Umową, a także wskazanych przez Licencjodawcę na Stronach Licencjodawcy.

Licencjobiorcy nie wolno:

- modyfikować Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, tj. dokonywać w nim jakichkolwiek zmian, z wyłączeniem zmiany ustawień Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, dokonywanej przy wykorzystaniu informacji zawartych na Stronach Licencjodawcy, a także przystosowania wyłącznie na potrzeby Oprogramowania i/lub odrębnego modułu działającego na określonym sprzęcie Licencjobiorcy lub pod kontrolą określonych programów Licencjobiorcy;

- przetwarzać, dekompilować i dezasemblować Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu;

- przenosić praw do Oprogramowania i/lub odrębnego modułu na osoby trzecie;

- usuwać wszelkich oznaczeń lub danych, w tym wszelkich oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej, oznaczeń indywdiualizujących Oprogramowanie i/lub odrębny moduł;

- zmieniać lub modyfikować jakiegokolwiek oprogramowania powstałego lub działającego w oparciu o Oprogramowanie i/lub oddzielny moduł lub dowolny jego element (w tym sekwencję audiowizualną i kod źródłowy), z wyłączeniem opracowywania niezależnie kompilowalnych jednostek oprogramowania (wtyczek), których rozwój jest przewidziana przez Oprogramowanie i/lub odrębną funkcjonalność modułu;

- odwracać technologii, przerywać lub w inny sposób próbować odzyskać kod źródłowy Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, dokonywać jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym i zmieniać funkcjonalności Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu;

- używać Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu do celów innych niż określone w Umowie.
Licencjodawca może dokonywać jednostronnych aktualizacji Oprogramowania i/lub odrębnego modułu. Licencjodawca może jednostronnie określać parametry ustawień Oprogramowania i/lub odrębnego modułu.

3.3.1. Licencjobiorca w terminie 14 dni kalendarzowych od uiszczenia wynagrodzenia na rachunek rozliczeniowy Licencjodawcy lub konto agregatora systemu płatności, przekaże Licencjodawcy wszelkie informacje niezbędne do aktywacji licencji niewyłącznej w zakresie Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu. Jeżeli Licencjobiorca nie dostarczy niezbędnych danych lub przekaże niepełne informacje Licencjobiorcy w ciągu 14 dni kalendarzowych, Licencjodawca aktywuje niewyłączną licencję na Oprogramowanie i/lub odrębny moduł w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia opłacenia przez Licencjobiorcę opłaty za licencję niewyłączną.

3.3.2 Licencjobiorca uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przekazania wszystkich niezbędnych danych do aktywacji Oprogramowania lub w przypadku niepodania/podania niepełnych informacji przez Licencjobiorcę w terminie 15 dniu kalendarzowym od daty uiszczenia wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, poprzez przesłanie na adres e-mail Licencjobiorcy zawiadomienia o aktywacji Oprogramowania i/lub odrębnego modułu.

3.3.3. Strony zgodnie postanawiają, że terminem wykonania przez Licencjodawcę obowiązków w zakresie udzielenia praw do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu jest dzień wysłania przez Licencjodawcę zawiadomienia zawierającego informację o uruchomieniu praw do korzystania z Oprogramowania i/lub osobnego modułu na adres e-mail Licencjobiorcy. W przypadku awarii lub uszkodzenia Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, prawo do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu zostanie przyznane niezwłocznie po usunięciu przyczyny awarii lub uszkodzenia. Od momentu wysłania Licencjobiorcy stosownego zawiadomienia przez Licencjodawcę, niewyłączną licencję na korzystanie z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu uważa się za przeniesioną przez Licencjodawcę i uzyskaną przez Licencjobiorcę.

3.4. Licencjobiorca niniejszym potwierdza, że wszelkie autorskie prawa majątkowego oraz prawa wyłączne do Oprogramowania i/lub odrębnego modułu należą do Licencjodawcy i uznaje obowiązek nienaruszenia tych praw, a także praw intelektualnych osób trzecich podczas korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu moduł. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozporządzania Oprogramowaniem i/lub wydzielonym modułem, prawo do samodzielnego korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu wraz z Licencjobiorcą, a także prawo do udzielania osobom trzecim licencji niewyłącznych w zakresie Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu.

3.5. Licencjobiorcy udzielane jest wsparcie techniczne w zakresie korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu przez cały okres ważności licencji niewyłącznej. Wsparcie będzie świadczone przez e-mail support@brandwizard.io, a także poprzez zgłoszenia na Pomoc techniczną. Wsparcie techniczne nie obejmuje diagnozy awarii serwerów wykorzystywanych przez Licencjobiorcę do obsługi Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, a także rozwiązywania innych problemów, które mogą wystąpić po stronie Licencjobiorcy.

3.6. Licencjodawca może stosować okresowe przerwy w działaniu Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu. Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Płatności, okresowe przerwy w działaniu Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu nie będą stanowić podstawy do modyfikacji wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu. Licencjodawca zastrzega, iż w toku korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu mogą również wystąpić rutynowe przerwy w celu aktualizacji funkcjonalności Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu.

3.7. W zakresie dotyczącym z wybranego Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu Licencjobiorca obowiązany jest wdrożyć i stosować wszelkie instrukcje (opisy, wymagania itp.) publikowane na Stronach Licencjodawcy.

3.8. Licencja niewyłączna na Oprogramowanie i/lub oddzielny moduł obejmuje również wszelkie aktualizacje, poprawki i dodatkowe komponenty, które mogą być dostarczone lub do których Licencjobiorca może zapewnić dostęp, jeżeli prawo do korzystania z takich aktualizacji, poprawek lub dodatkowych komponentów nie zostanie przeniesione na rzecz Licencjobiorcy na podstawie odrębnej umowy.

3.9. Strony postanawiają nieodwołalnie, że w celu realizacji warunków niniejszej Umowy i udzielenia Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na Oprogramowanie i/lub odrębny moduł, Licencjodawca może gromadzić dane Licencjobiorcy i jego pracowników podane podczas rejestracji na Stronach Licencjodawcy oraz w trakcie korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu. Do danych, o których mowa powyżej Strony zaliczać będą w szczególności dane identyfikujące konto zapisywane na urządzeniu Licencjobiorcy i jego pracowników takie jak: login, adres e-mail, dane identyfikujące urządzenie, pliki cookies, dane o lokalizacji Licencjobiorcy i jego pracowników (w przypadku, gdy Licencjobiorca i jego pracownicy przekazali jego współrzędne lub wybrali jego lokalizację w interfejsie Oprogramowania), pliki tekstowe, fotograficzne i multimedialne pobierane przez Licencjobiorcę i jego pracowników.

3.10. W celach promocyjnych i marketingowych w publicznych prezentacjach i komunikatach prasowych, Licencjobiorca wyraża zgodę, aby Licencjodawca posługiwał się nazwą Licencjobiorcy oraz wszelkimi oznaczeniami identyfikacyjnymi Licencjobiorcę.

3.11. Dalsze przekazanie sublicencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu przez Licencjobiorcę jakimkolwiek osobom, jak również zawieranie innych umów umożliwiających bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu przez te osoby, jest zabronione.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1. Licencjodawca zobowiązuje się do:

4.1.1 przeniesienia na rzecz Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu na czas i w zakresie określonym w wybranym przez Licencjobiorcę dokumencie Warunków Płatności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy;

4.1.2. usunięcia wszelkich przeszkód utrudniających poprawną pracę Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu;

4.1.3. informowania Licencjobiorcy o zmianach wprowadzonych do warunków niniejszej Umowy poprzez publikację odpowiednich zmian na Stronach Licencjodawcy na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian, z wyłączeniem przypadków zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych regulacyjnych odpowiednich organów.

4.2. Licencjodawca ma prawo do:

4.2.1. czasowego wstrzymania prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy;

4.2.2. cofnięcia prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu i rozwiązania niniejszej Umowy, w przypadku, gdy Licencjobiorca nie wyeliminował popełnionych przez niego naruszeń niniejszej Umowy;

4.2.3. przechowywania i przetwarzania informacji o wszystkich powiązaniach Licencjobiorcy i jego pracowników z zasobami informatycznymi Licencjodawcy, w tym adresy IP, pliki cookies oraz adresy żądanych stron, jeżeli takie informacje zostały uzyskane w procesie korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu;

4.2.4. odmowy rozpatrzenia roszczeń Licencjobiorcy, które zostały zgłoszone po terminie, w którym takie roszczenia mogą być zgłaszane (pkt 4.3.3 niniejszej Umowy);

4.2.5. jednostronnej zmiany stawek i Warunków Płatności z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy;

4.2.6. pozbawienia Licencjobiorcy prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, po wygaśnięciu okresu, na który została udzielona licencja niewyłączna do korzystaniz z Oprogramowania i/lub z odrębnego modułu;

4.2.7. żądania potwierdzenia informacji podanych przez Licencjobiorcę, w tym lokalizacji, numerów telefonów, dodatkowych informacji, a także dodatkowych danych kontaktowych w przypadku, gdy istnieją podstawy, by sądzić, że normy obowiązującego prawa są naruszane przez Licencjobiorcę lub w przypadku otrzymania przez Licencjodawcę stosownego wezwania odpowiednich organów państwowych. W przypadku odmowy udzielenia przez Licencjobiorcę powyższych informacji, a także w przypadku, gdy informacje te są niewiarygodne, Licencjodawca może ograniczyć prawa korzystania przez Licencjobiorcy z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu do czasu upływu okresu, z którego Licencjobiorca mógł korzystać z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu.

4.2.8. jednostronnej zmiany, aktualizacji, rozszerzania i zatwierdzania funkcjonalności Oprogramowania i/lub odrębnego modułu bez uprzedniej zgody Licencjobiorcy;

4.2.9. dokonania blokady dostępu do Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę lub w przypadku otrzymania postanowienia sądu lub innych właściwych organów;

4.2.10. usunięcia informacji zamieszczonych przez Licencjobiorcę za pomocą Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, jeżeli narusza to wymogi obowiązującego prawa i/lub warunków niniejszej Umowy, a także w przypadku otrzymania żądania od osób trzecich potwierdzającego, że zamieszczone informacje naruszają jego prawa;

4.3. Licencjobiorca zobowiązuje się do:

4.3.1. przestrzegania warunków niniejszej Umowy, a także uiszczenia opłaty za Oprogramowanie i/lub odrębny moduł z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji w trybie, kwotach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

4.3.2. zapewnienia bezpieczeństwa i poufności istotnych z handlowego punktu widzenia informacji otrzymanych od Licencjodawcy, zachowania w tajemnicy danych konta (login, hasło, adres e-mail użyty podczas rejestracji), które uprawniają do dostępu do Konta. Wszelkie informacje przesłane do Licencjodawcy z wykorzystaniem tych danych lub adresu e-mail uważa się za informacje otrzymane od osoby upoważnionej przez Licencjobiorcę;

4.3.3. w przypadku otrzymania jakichkolwiek roszczeń od podmiotów trzecich związanych z Oprogramowaniem i/lub oddzielnym modułem – przesłania do Licencjodawcy pisemnego zawiadomienia o zgłoszonych roszczeniach, w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od pozyskania informacji;

4.3.4. korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu w sposób rozsądny i w dobrej wierze. Zawierając niniejszą Umowę, Licencjobiorca niniejszym potwierdza, że posiada tytuł prawny do każdej firmy, oznaczenia identyfikującego, jednostki handlowej lub usługowej, o której informacje są przetwarzane, zamieszczane i aktualizowane w trakcie realizacji niniejszej Umowy;

4.3.5. niezwłoczniego przekazywania Licencjodawcy wszelkich informacje niezbędnych do aktywacji licencji zgodnie z punktem 3.3.1. niniejszej Umowy;

4.3.6. dostarczania Licencjodawcy odpowiednich i rzetelnych informacji o sobie, swojej działalności, firmie, zasobach internetowych i innych jednostkach, w odniesieniu do których wykorzystywane jest Oprogramowanie i/lub wyodrębniony moduł oraz należytego informowania Licencjodawcy o wszelkich zmianach dokonywanych w tych danych;

4.3.7. informowania Licencjodawcy niezwłocznie o wszelkich zidentyfikowanych naruszeniach bezpieczeństwa Konta lub bezprawnego korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu przez osobę trzecią;

4.3.8. samodzielniego zapewnienia technicznych możliwości korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, w tym:

- zagwarantowania dostępu do sieci Internet;

- zagwarantowania dostępności oprogramowania do przeglądania stron internetowych na komputerze Licencjobiorcy, z którego możliwy jest dostęp do Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu;

4.3.9. przed akceptacją niniejszej Umowy samodzielnego zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Stronach Licencjodawcy, w celu zrozumienia i zaznajomienia się z zasadami działania i funkcjonalnością Oprogramowania i/lub odrębnego modułu;

4.3.10. powstrzymania się od umieszczania plików wirusów i innego złośliwego oprogramowania na stronach internetowych określonych w niniejszej Umowie, rozpowszechniania złośliwego oprogramowania i/lub podrobionych produktów przy użyciu Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, przy użyciu Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu do innych działań w Internecie, do których Oprogramowanie i/lub wyodrębniony moduł nie są przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania;

4.3.11. samodzielnego śledzenia wszelkich zmian dokonywanych w niniejszej Umowie, Warunkach Płatności poprzez szczegółowe zapoznawanie się z ich treścią na Stronach Licencjodawcy, a także na jego Koncie;

4.3.12. usunięcia wszelkich przeszkód utrudniających poprawną pracę Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu;

4.4 Licencjobiorca może:

4.4.1 wezwać Licencjodawcę do należytego wywiązania się z jego zobowiązań związanych z udzieleniem prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu;

4.4.2 wysyłać zapytania do Licencjodawcy w sprawach wynikających z niniejszej Umowy - w trybie określonym w niniejszej Umowie.

5. WYNAGRODZENIE

5.1. Wysokość wynagrodzenia Licencjodawcy oraz wybór waluty, w której nastąpi płatność z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej ustalana jest według kursu waluty obowiązującego w dniu wybrania przez Licencjobiorcę zakresu licencji, okresu obowiązywania oraz akceptacji dokumentu Warunków Płatności, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Wystawiona przez Licencjodawcę faktura z tytułu zapłaty za licencje niewyłączne będzie płatna w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty jej wystawienia.

Z chwilą płatności wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji, Strony akceptują wysokość wynagrodzenia Licencjodawcy oraz wybór waluty, w której nastąpi płatność z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej.Wszelkie rozliczenia między Stronami następować będą w walucie, w której nastąpiła zapłata wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji.

5.2. Licencjobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności w formie przedpłaty za udzielenie prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonych modułów w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez Licencjodawcę.

5.3. Z tytułu udzielenia licencji do korzystania z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu Licencjobiorca może zapłacić na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenie w następujący sposób:
5.3.1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ASSIST oraz innych systemów płatności elektronicznych, z którymi Licencjodawca zawarł odpowiednie umowy, przy użyciu posiadanych przez Licencjobiorcę kart płatniczych;

W przypadku dokonania płatności kartą Licencjobiorca zostanie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznych ASSIST. Aby dokonać płatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie systemu ASSIST. Po dokonaniu płatności na podany przez Licencjobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem płatności;

5.3.2. przelewem elektronicznym na rachunek rozliczeniowy Licencjodawcy według danych i szczegółów zawartych w wystawionej fakturze.

5.4. Opłatę licencyjną uważa się za zapłaconą w dniu wpływu odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek rozliczeniowy Licencjodawcy lub na konto agregatora systemu płatności.

5.5. Udzielenie niewyłącznej licencji w ramach niniejszej Umowy zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Licencjobiorcy elektronicznego zawiadomienia o przeniesieniu prawa niewyłącznego do korzystania z Oprogramowania i/lub wyodrębnionego modułu. Potwierdzenie będzie zawierać:

a) informacje o dostępie do Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu;

b) datę wydania licencji niewyłącznej do korzystania z Oprogramowania;

c) informację o wysokości opłaty.

5.6. Wynagrodzenie Licencjodawcy nie obejmuje podatku VAT ani żadnych innych podatków lub danin publicznoprawnych. W przypadku, gdy ustawodawstwo podatkowe kraju Licencjobiorcy przewiduje zapłatę jakichkolwiek podatków i należności, Licencjobiorca zobowiązuje się do samodzielnego uregulowania tych podatków i należności na koszt własny.

5.7. Uiszczone wynagrodzenie Licencjodawcy z tytułu udzielenia prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub wydorębnionego modułu nie podlega zwrotowi na rzecz Licencjodawcy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Strony nieodwołalnie oświadczają, że maksymalny zakres szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, który może być dochodzony od Licencjodawcy, będzie ograniczony do równowartości zapłaconego przez Licencjobiorcę wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej i prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego.

6.3. Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przez siebie i skutki tych działań w procesie korzystania z sieci Internet, Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu, zasobów informacyjnych lub usług i materiałów dostarczonych przez Licencjobiorcę.

6.4. Oprogramowanie i/lub odrębny moduł zostaną dostarczone Licencjobiorcy zgodnie z zasadą „tak jak jest” na zasadach ogólnie przyjętych w praktyce międzynarodowej. Oznacza to, że Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w procesie aktualizacji, obsługi i obsługi Oprogramowania i/lub odrębnego modułu (w tym problemy kompatybilności z innymi produktami Oprogramowania, a także niedopasowanie wyników korzystania z usługi i oczekiwania Użytkownika itp.). W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Licencjodawca wyłącza wszelkie gwarancje i warunki związane ze Stronami Licencjodawcy i korzystaniem z nich. Licencjodawca dostarcza Oprogramowanie i/lub oddzielny moduł na warunkach „taki, jaki jest” i nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Strony Licencjodawcy lub Oprogramowanie i/lub odrębny moduł będą działać bezbłędnie, bezproblemowo lub będą spełniać określone wymagania Licencjobiorcy.

6.5. Zawierając niniejszą Umowę, Licencjobiorca oświadcza, że jest świadomy najważniejszych właściwości użytkowych Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, w odniesieniu do którego udzielane są prawa do korzystania z niego. Licencjobiorca ponosi ryzyko niedopasowania Oprogramowania i/lub odrębnego modułu oraz jego potrzeb, a także ryzyko niedopasowania warunków i zakresu uprawnień, które mają zostać przyznane, a jego oczekiwaniami co do funkcjonalności. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, niezależnie od przyczyn ich wystąpienia, powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu.

6.6. Licencjodawca nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji zawartych na Stronach Licencjodawcy i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakiejkolwiek opinii, informacji, rekomendacji lub oświadczenia złożonego w jakikolwiek sposób na Stronach Licencjodawcy. Licencjodawca lub podmioty z nim powiązane w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku uzależnienia Licencjobiorcy od informacji zamieszczonych na Stronach Licencjodawcy lub przekazanych osobom trzecim.

6.7. Licencjodawca, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści powstałe w wyniku dostępu Licencjobiorcy lub osób trzecich do Stron Licencjodawcy lub Oprogramowania i/lub osobnego modułu, korzystania z nich niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia Umowy, naruszenia gwarancji, czy też wynikają z innych przyczyn. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności niemożność uzyskania przez Licencjobiorcę dostępu lub korzystania ze Stron Licencjodawcy lub Oprogramowania i/lub osobnego modułu.

6.8. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność po stronie Licencjobiorcy wystarczających możliwości organizacyjnych, zasobów sprzetowych, zasobów internetowych, których dane i informacje będą przetwarzane, zamieszczane i zmieniane w ramach świadczenia usług. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za dostępność takich danych i informacji.

6.9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jak również za bezpośrednie i pośrednie szkody Licencjobiorcy, w tym utracone korzyści, powstałe w wyniku niezgodnego z prawem działania użytkowników sieci Internet, mających na celu naruszenie bezpieczeństwa informacji lub normalnego funkcjonowania Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu.

6.10. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 6.9. dotyczy również sytuacji braku połączenia internetowego pomiędzy komputerem Licencjobiorcy a Stronami Licencjodawcy oraz innych przypadów związanych z działaniami (bezczynnością) użytkowników sieci Internet i/lub innych podmiotów, mającymi na celu pogorszenie ogólnej sytuacji z wykorzystaniem sieci Internet i/lub sprzętu komputerowego, które istniały w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

6.11. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeglądanie, wykorzystywanie, przechowywanie i/lub ujawnianie przez Licencjodawcę informacji o Koncie Licencjobiorcy oraz danych Licencjobiorcy w Oprogramowaniu i/lub wydzielonym module, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli takie przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest konieczne do: (a) wykonania orzeczenia sądowego lub wykonania wniosku organów ścigania; (b) zapewnienia przestrzegania warunków Umowy, w tym dochodzenia roszczeń; (c) wykrywania, zapobiegania lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na zagrożenia bezpieczeństwa, oszustwa lub problemy techniczne; a także (d) ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Licencjodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.12. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści (w tym treści graficzne, tekstowe, audiowizualne lub inne treści multimedialne, pliki danych, teksty, a także inne pliki i obrazy) przesłane lub w inny sposób przekazane za pomocą Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, jak również uzyskane przy użyciu Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu, które Licencjobiorca i jego użytkownicy przekazują osobom trzecim i Witrynom partnerskim. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu powyżej dotyczy również wszelkich skutków korzystania z Oprogramowania i/lub oddzielnego modułu. W przypadku podniesienia wobec Licencjodawcy przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z treścią zamieszczonych informacji przez Licencjobiorcę w związku z udzieleniem prawa do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, Licencjobiorca na własny koszt zaspokoi takie roszczenia, a także naprawi wszelkie szkody poniesione przez Licencjodawcę.

6.13. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenie prawa, jeżeli Licencjobiorca przy korzystaniu z możliwości funkcjonalnych Oprogramowania i/lub odrębnego modułu naruszył wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich, dokonał nieuprawnionego użycia znaków towarowych, nazw firm lub innych środków indywidualizacji, naruszył prawa własności intelektualnej lub wyrządził inną szkodę. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim i otrzymaniu przez Licencjodawcę jakichkolwiek roszczeń, wezwań do zapłaty, żądań naprawienia szkody lub zapłaty kar związanych z niewłaściwym użytkowaniem Oprogramowania i/lub odrębnego modułu przez Licencjobiorcę, Licencjobiorca na własny koszt zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez te podmioty, a także naprawi wszelkie szkody poniesione przez Licencjodawcę.

6.14. Licencjobiorcy nie wolno dostarczać, publikować, przesyłać ani w inny sposób rozpowszechniać za pośrednictwem Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu jakichkolwiek informacji i treści niezgodnych z prawem lub obraźliwych, informacji wprowadzających w błąd, treści marketingowych (spam) oraz treści, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie systemów komputerowych.

6.15. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Oprogramowania i/lub wydzielonego modułu w sposób naruszający postanowienia Umowy i obowiązujące przepisy prawa oraz za szkody spowodowane takimi działaniami lub zaniechaniami.

7. SIŁA WYŻSZA

7.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie jest konsekwencją działania Siły Wyższej, która powstała po zawarciu niniejszej Umowy w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, o których Strony nie mogły przewidzieć ani zapobiec poprzez rozsądne starania.

7.2. Okoliczności Siły Wyższej obejmują następujące zdarzenia, na które Strona nie ma wpływu i za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności: wojna, zamieszki, strajk, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, niekorzystne warunki pogodowe lub inne klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu, globalne przerwy w działaniu segmentów Internetu, awaria systemu routingu, awaria systemu rozproszonych nazw domen, awaria spowodowana cyberatakami i atakami DoS, a także innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich, ustawami, rozporządzeniami, aktami prawnymi organów państwowych i funkcjonariuszy publicznych, wydanmi po podpisaniu niniejszej Umowy i uniemożliwiającymi wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a także działania centralnych lub lokalnych władz publicznych lub ich funkcjonariuszy uniemożliwiające spełnienie warunków niniejszej Umowy oraz inne nieprzewidziane okoliczności, w tym m.in ograniczone do awarii miejskiej sieci elektrycznej, problemów technicznych w węzłach sieci tranzytowej Internetu oraz innych awarii sieci teleinformatycznej, na które Strony nie mają wpływu.

7.3. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, o których mowa w punktach 7.1.-7.2. niniejszej Umowy, każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż jeden dzień kalendarzowy od zaistnienia okoliczności) powiadomić o tym fakcie drugą Stronę drogą elektroniczną. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące charakteru tych okoliczności Siły Wyższej, a także oficjalne dokumenty potwierdzające ich istnienie, a także, w stosownych przypadkach, ocenę ich wpływu na możliwość wypełnienia przez Stronę jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

7.4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej Stronom wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulega przedłużeniu o okres równy czasowi trwania takich okoliczności, a także o czas niezbędny do usunięcia skutków ich, ale nie więcej niż sześćdziesiąt dni kalendarzowych.

7.5. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwać dłużej niż okres określony w punkcie 7.4. niniejszej Umowy lub gdy po ich wystąpieniu Strony zobowiążą się znaleźć rozwiązanie w celu realizacji niniejszej Umowy lub rozwiązać Umowę, bez wypłacania odszkodowania.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY

8.1 Niniejsza Umowa obowiązuje od chwili przyjęcia przez Licencjobiorcę oferty w trybie określonym w niniejszej Umowie oraz przez okres czasu wskazany na fakturze opłaconej przez Licencjobiorcę.

8.2. Strony postanawiają nieodwołalnie, że niniejsza Umowa jest zawierana w miejscu siedziby Licencjodawcy.

8.3. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron lub z inicjatywy jednej ze Stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

8.4. W przypadku istotnego naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy, Licencjodawca może jednostronnie wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc wraz z jednoczesnym zgłoszeniem roszczeń związanych ze szkodami poniesionymi przez Licencjodawcę związanymi z rozwiązaniem Umowy na skutek istotnych naruszeń poczynionych przez Licencjobiorcę.

8.5. Przez istotne naruszenie niniejszej Umowy Strony rozumieją przypadki:

8.5.1. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań dłuższe niż 1 (jeden) miesiąc;

8.5.2. nieusunięcie wszelkich naruszeń Umowy przez Licencjobiorcę w terminie 15 (piętnastu) dni od wezwania do zaniechania naruszeń;

8.5.3. Dopuszczenie się przez Licencjobiorcę trzykrotnego naruszenia Umowy tego samego rodzaju.

8.6. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn i cofnięcia licencji niewyłącznej do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, nieodwołalnie uzna fakt, że Licencjodawca przeniósł na rzecz Licencjobiorcy prawo do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy, nawet w przypadku, gdy okres praw do tej licencji jeszcze nie wygasł.

8.7. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn i cofnięcia licencji niewyłącznej do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, nieodwołalnie uzna fakt, że zrzeka się prawa do żądania od Licencjodawcy zwrotu wynagrodzenia oraz wszelkich kwot wpłaconych na konto Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji niewyłączonej do prawa korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, nawet w przypadku, gdy okres praw do tej licencji jeszcze nie wygasł.

8.8. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn i cofnięcia licencji niewyłącznej do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, Licencjobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu.

8.9. Licencjobiorca nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości, że przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn i cofnięcia licencji niewyłącznej do korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, utraci prawo do żądania od Licencjodawcy zwrotu wynagrodzenia oraz wszelkich kwot uiszczonych na rzecz Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji niewyłączonej do prawa korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu, nawet w przypadku, gdy okres praw do tej licencji jeszcze nie wygasł.

9. POWIADOMIENIA

9.1. Strony zobowiązują się nieodwołalnie przyjąć jako wiążące: dokumenty otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiadomienia i oświadczenia woli składane za pośrednictwem interfejsu Oprogramowania, z wyłączeniem przypadków, gdy niniejsza Umowa lub przepisy prawa wymagają formy pisemnej. Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Strony przyjmują jako równoważny dla formy pisemnej.

9.2. Strony oświadczają, że wszelka korespondencja, powiadomienia i zawiadomienia otrzymane z adresu e-mail Licencjobiorcy wskazanego na Koncie oraz z adresu e-mail Licencjodawcy _____@brandwizard.(io., pro,) będą uważane za otrzymane od Strony i dostarczone adresatowi w odpowiedniej formie, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o otrzymaniu wiadomości.

9.3. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób mających dostęp do kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 9.1.

10. ZMIANA UMOWY

10.1. Zmiany wprowadzone przez Licencjodawcę do niniejszej Umowy wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych dnia dnia publikacji zmian Umowy na Stronach Licencjodawcy.

10.2. Zmiany wprowadzone przez Licencjodawcę do niniejszej Umowy w związku ze zmianami przepisów prawa wchodzą w życie z dniem publikacji lub wraz z wejściem w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa.

10.4. Ujednolicony tekst Umowy zostanie opublikowany przez Licencjodawcę na Stronach Licencjodawcy.

10.5. Strony postanawiają nieodwołalnie, że brak pisemnego zawiadomienia Licencjobiorcy o sprzeciwie na wprowadzenie zmian do Umowy uznaje się za zgodę i przystąpienie Licencjobiorcy do Umowy w nowej wersji.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich zaistniałych sporów na gruncie niniejszej Umowy. Strona, która uzna, że jej prawo zostało naruszone, wyśle drugiej Stronie pisemną reklamację.

11.2. Wszelkie reklamacje związane z Umową lub dotyczące jej wykonania mogą być składane przez Licencjobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: corp@brandwizard.io lub listownie na adres siedziby Licencjodawcy.

11.3. Reklamacja powinna zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwania Licencjobiorcy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymagania określone w zdaniu poprzedzającym są jedynie zaleceniami i nie wpływają na skuteczność reklamacji składanych bez zalecanego opisu reklamacji.

11.4. Licencjodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, w tym spory związane z jej zawarciem, zmianą, rozwiązaniem, wykonaniem i nieważnością, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

12. INNE POSTANOWIENIA

12.1. Zawierając Umowę Licencjobiorca wyraża zgodę na:

- przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji podanych przez Licencjobiorcę przy zawieraniu i wykonywaniu niniejszej Umowy, zgodnie z Polityką Prywatności;

- posługiwania się przez Licencjodawcę jego znakiem towarowym, logo i innymi oznaczeniami identyfikującymi Licencjobiorcę, linkami do strony internetowej Licencjobiorcy oraz innymi materiałami na potrzeby reklamowe Licencjodawcy.

12.2. Zawierając niniejszą Umowę Licencjobiorca oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania z Oprogramowania i/lub odrębnego modułu są kompletne, prawdziwe i dokładne.

12.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych lub nieskutecznych postanowień postanowieniami mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

12.5. Wszystkie aneksy i załączniki do Umowy. stanowi integralną część Umowy.

12.6. Obowiązująca Umowa jest dostępna pod adresem strony internetowej: https://brandwizard.pl/terms w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odtwarzanie w toku zwykłych czynności.

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

13.1. Korzystanie z Oprogramowania udostępnianego przez Licencjodawcę jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Licencjobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java oraz obsługi plików cookies;

b) w określonych przypadkach korzystania z oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Adobe Reader,

c) posiadania ważnego, aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODY MARKETINGOWE

14.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę określa dokument „Polityka Prywatności” zamieszczony pod adresem strony internetowej: brandwizard.pl/privacy.

14.2 Licencjobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Licencjodawcy. Licencjobiorca wyraża tę zgodę poprzez akceptację treści oświadczenia opublikowanego pod adresem strony internetowej: ______________________. Licencjobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych oraz informacji marketingowych poprzez aktywację odpowiedniego linku przesłanego w ramach informacji handlowej lub informacji marketingowej kierowanej do Licencjobiorcy.