Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Who are we and how can you contact us?

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu przekazanie Tobie informacji o tym, jak Twoje dane osobowe są przetwarzane przez “BRANDWIZARD” (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ). W niniejszej informacji określamy się jako "my", "nas" i "nasz".

Jeśli chcesz sprawdzić, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgłosić zarzut przetwarzania swoich danych osobowych lub zażądać, abyśmy przekazali kopię Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, skontaktuj się z nami, korzystając z:

Polityka obejmuje:

 • nasz produkt Brandwizard


 • nasz adres elektroniczny

Jakie dane, w jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo je przetwarzamy?

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy w celu zawarcia umowy są niezbędne do świadczenia Tobie naszych usług. Zatem, jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych, mogą Ciebie spotkać następujące konsekwencje
 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zarządzania należnościami, Twoje konto należności nie będzie zarządzane.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zarządzania zobowiązaniami, Twoje konto zobowiązań nie będzie zarządzane.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy z klientami, nie będziesz mógł zawrzeć umowy z nami.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu umożliwienia bieżących/powtarzalnych płatności za produkty/usługi, Twoje płatności nie będą przetwarzane.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu rozliczeń, fakturowania, nie otrzymasz faktury.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zaoferowania dostępu do wersji demonstracyjnej usługi Brandwizard, nie otrzymasz dostępu do wersji demonstracyjnej.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu utworzenia nowego projektu (konto klienta-właściciela), nie zostaniesz zarejestrowany w naszym systemie.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zarządzania subskrypcją klientów, nie będziemy mogli zmienić modułów, na które jesteś zapisany.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu wsparcia produktowego dla klientów (obsługa zgłoszeń, doradztwo w zakresie usługi Brandwizard, wsparcie projektowe), nie będziemy mogli zapewnić Tobie wsparcia.

 • Jeśli dane są przetwarzane w celu zaplanowania spotkania i wysłania przypomnień, nie będziesz mógł odbyć z nami spotkania.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego, są niezbędne do świadczenia Tobie naszych usług. Zatem możemy naruszyć jeden lub więcej obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeśli zdecydujesz się nie podać swoich danych w następujących celach:
 • Przesłanie informacji do organów podatkowych

 • Przechowywanie danych na potrzeby sprawozdawczości (księgowość, audyty)

Skąd wzięliśmy Twoje dane?

Przeglądarka
Twoja przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Internet Explorer) automatycznie przekazuje nam pewne informacje za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do treści w jednej z naszych domen internetowych. Przykłady takich informacji to adres URL konkretnej odwiedzonej strony internetowej, adres IP (Internet Protocol) komputera, z którego korzystasz, lub wersja przeglądarki, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do strony internetowej.
Bezpośrednio od Ciebie
Dane osobowe możemy uzyskać bezpośrednio od Ciebie, np. gdy kontaktujesz się z nami, gdy nasze pliki cookies są włączone na stronach internetowych klientów.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Informacje o takich firmach i ich metodach ochrony danych osobowych:
Data Delivery LLC
Odbiorca znajduje się w Republice Białorusi. Odpowiednia polityka prywatności firmy Data Delivery LLC. Niestety, kraj odbiorcy danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.
Hetzner Online GmbH
Hetzner to centrum danych w chmurze. Odbiorca znajduje się w Niemczech. Wszystkie dane są przechowywane w Niemczech. Odpowiednia polityka prywatności.
HubSpot Ireland Limited
HubSpot jest oprogramowaniem typu CRM. Odbiorca znajduje się w Irlandii. Odpowiednia polityka prywatności.
Google LLC
Usługi świadczone są przez Google LLC. Adres: Google LLC, Biuro Ochrony Danych Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki. Odpowiednia polityka prywatności firmy Google. Niestety, kraj odbiorcy danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych do Google stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę. Więcej informacji: kliknij na ten link.
Meta Platforms, Inc.
Odpowiednia polityka prywatności. Niestety, kraj odbiorcy danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.
LinkedIn Corporation
Usługi świadczone są przez Linkedin Corporation. Adres: 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone Ameryki. Odpowiednia polityka prywatności firmy Linkedin. Niestety, kraj odbiorcy danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.
Atlassian
Do zarządzania zadaniami w naszym zespole używamy takich narzędzi jak Jira. Niektóre z Twoich danych osobowych (takie jak zgłoszenie wsparcia) mogą być przetwarzane w ramach tych narzędzi. Odpowiednia polityka prywatności. Niestety, kraj odbiorcy danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.
Zoom Video Communications, Inc.
Usługi świadczone są przez Zoom Video Communications, Inc. Adres: 55 Almaden Boulevard, 6 piętro, San Jose, CA 95113, Stany Zjednoczone Ameryki. Odpowiednia polityka prywatności firmy Zoom. Niestety, kraj odbiorcy danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. W celu przekazywania Twoich danych osobowych stosowane są Standardowe Klauzule Umowne, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.
Telegram
Usługi świadczone są przez Telegram FZ-LLC. Adres: 71-75 Shelton Street Covent Garden, Londyn, Wielka Brytania. Odpowiednia polityka prywatności firmy Telegram.

Decyzje zautomatyzowane

Nie korzystamy ani ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani z Twoich danych osobowych w celu automatycznej oceny aspektów Twojej osobowości (zautomatyzowane profilowanie).

Jeśli jesteś podmiotem danych, przysługują Tobie następujące prawa

uzyskać informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
uzyskać dostępu do posiadanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby
Zgodnie z Art. 15 RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) (ang. GDPR), osoby fizyczne mają prawo dostępu, które daje im prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, a także innych informacji uzupełniających. Ułatwia to osobom fizycznym zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego firmy wykorzystują ich dane, a także sprawdzenie zgodności przetwarzania z prawem.
żądać sprostowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych
Zgodnie z Art. 16 RODO, osoby fizyczne mają prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych. Osoba fizyczna może również mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, choć będzie to zależało od celów przetwarzania.
żądać usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne lub gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem
Zgodnie z Art. 17 RODO, osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych. Jest to również znane jako "prawo do bycia zapomnianym". Prawo to nie jest bezwzględne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach
żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach
Art. 18 RODO daje osobom fizycznym prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że osoba fizyczna może ograniczyć sposób, w jaki organizacja wykorzystuje jej dane. Jest to alternatywa dla żądania usunięcia ich danych.
otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innemu administratorowi danych ("prawo do przenoszenia danych")
Zgodnie z Art. 20 RODO, osoby fizyczne mają prawo do przenoszenia danych, które daje im prawo do otrzymania danych osobowych, które udostępniły administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Daje im to również prawo do żądania, by administrator przekazał te dane bezpośrednio innemu administratorowi.
zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
Art. 21 RODO daje osobom fizycznym prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Dzięki temu osoby fizyczne mogą skutecznie powstrzymać lub uniemożliwić Tobie przetwarzanie ich danych osobowych.
żądać, aby decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu dotyczące Ciebie lub mające na Ciebie istotny wpływ i oparte na Twoich danych osobowych były podejmowane przez osoby fizyczne, a nie tylko przez komputery. W tym przypadku masz również prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia i zaskarżenia decyzji
wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie
RODO daje szczególne prawo do wycofania zgody. Należy poinformować ludzi o ich prawie do wycofania zgody i zaoferować im łatwe sposoby wycofania zgody w dowolnym momencie.
złożyć skargę do organu nadzorczego
Zgodnie z Art. 77 RODO, jako podmiot danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego stałego pobytu, miejsca pracy lub w którym doszło do domniemanego naruszenia RODO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego e-maila: privacy@brandwizard.io.